domingo, 11 de setembro de 2011

XIV TALLER D’INVESTIGACIÓ EN FILOSOFIA12-13 JANUARY 2012

CALL FOR PAPERS: This call for papers is addressed to graduate students and doctors in philosophy who finished their PhDs during the last 3 years. All submitted papers must be in English, Catalan or Spanish; and must be on philosophical issues. However there will be no further restrictions as regards topics or areas in philosophy. Accepted papers will be presented at the workshop (45 minutes) followed by a commentary (15 minutes) and an open discussion (30 minutes). There are two ways of participating in the workshop, as a speaker or as a commentator.

Contributed papers
Authors should send an extended abstract of 2000 to 2500 words (where the theses defended and the arguments backing them up should be clearly stated) to <14tifUAB@gmail.com>. Abstracts should be arranged for blind refereeing. On a separate sheet of paper the authors will include their full name, e-mail address, title of their contribution and university or institution to which they belong. The selection will be carried out by the members of our scientific committee. Authors may also express their interest to participate as commentators.

Commentators
Those interested in participating as commentators should send their data (name, e-mail address, institution and a short CV) to <14tifUAB@gmail.com>. A description of the main areas of philosophy they are interested in will also be required. 

Deadlines
Submitted papers will be accepted until the 26th September 2011. The result of the selection process will be communicated to the authors by the end of October 2011. Speakers must send the final version of their papers before the 21st of November 2011.

Organizers
The XIV TIF is organized by Aldo Filomeno, Albert Solé and Marta Vidal and supported by GRECC, with the collaboration of Facultat de Filosofia i Lletres of the Universitat Autònoma de Barcelona and the Spanish Ministry of Science and Innovation.

More information


*********************************************************
XIV TALLER D’INVESTIGACIÓ EN FILOSOFIA

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
Durant els dies 12 i 13 de gener del 2012 se celebrarà a la Universitat Autònoma Barcelona el XIV Taller d’Investigació en Filosofia. El Taller es dirigeix a filòsofs que actualment estan elaborant la seva tesi doctoral o que l’hagin defensada en els últims tres anys. Les contribucions poden ser en català, castellà o anglès, i poden tractar sobre qualsevol tema d’interès filosòfic. Cadascuna de les sessions constarà d’una ponència de 45 minuts, un comentari de 15 minuts i un període de discussió de 30 minuts (aproximadament). Hi ha dues maneres de participar en el taller: presentant una ponència o elaborant un comentari.

Per a contribuir com a ponent
Per a presentar una proposta de contribució com a ponent s’haurà d’enviar un resum llarg, d’entre 2000 i 2500 paraules, en el qual no només s’enunciïn amb claredat les tesis que es defensen, sinó que a més s’especifiquin els arguments amb què es defensen. Les propostes seran avaluades anònimament per especialistes en diferents àrees de coneixement filosòfic, i la selecció de les propostes es farà d’acord amb els informes emesos pels especialistes en qüestió. Així doncs, és necessari que el nom de l’autor, l’afiliació, el títol de la proposta i l’adreça electrònica s’incloguin en una pàgina a part. Es demana a tot aquell qui presenti una proposta de contribució com a ponent que indiqui la seva eventual disponibilitat per a participar com a comentarista.

Per a contribuir com a comentarista
Per a presentar una proposta de contribució com a comentarista s’haurà d’enviar un missatge amb el nom, afiliació i adreça electrònica, en què es mencionin les àrees en què s’està disposat a fer de comentarista, i caldrà incloure a més un breu CV.

Presentació de propostes de contribució
Les propostes de contribució, com a ponent o com a comentarista, s’han d’enviar per correu electrònic a la següent adreça: 14tifUAB@gmail.com.

Calendari
Les propostes de contribució, com a ponent o com a comentarista, s’han d’enviar abans del 26 de setembre del 2011. Es comunicarà l’acceptació o no acceptació de les  propostes d’un o altre tipus a finals d’octubre del 2011. Els ponents hauran d’enviar el text complet abans del 21 de novembre del 2011.

Organització
El XIV Taller d’Investigació en Filosofia està organitzat per Aldo Filomeno, Albert Solé i Marta Vidal sota l’auspici de GRECC, i amb la col•laboració de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Ministeri de Ciència i Innovació. 

Més informació
Es pot obtenir més informació sobre el Taller al web: (www.ub.cat/tif), o posant-se en contacte amb els organitzadors a 14tifUAB@gmail.com.


************************************************************
XIV TALLER DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA

LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN 
Durante los días 12 y 13 de Enero de 2012 se celebrará en la Universitat Autònoma de Barcelona el XIV Taller de Investigación en Filosofía. El taller se dirige a filósofos que actualmente están elaborando la tesis doctoral o que la hayan defendido en los  últimos tres años. Las contribuciones pueden ser en castellano, catalán o inglés, y pueden tratar sobre cualquier tema de interés filosófico. Cada una de las sesiones constará de una ponencia de 45 minutos, un comentario de 15 minutos y un período de discusión de 30 minutos (aproximadamente). Hay dos maneras de participar en el taller: presentando una ponencia o elaborando un comentario.

Para contribuir como ponente
Para presentar una propuesta de contribución como ponente es preciso enviar un resumen largo, de entre 2000 y 2500 palabras, en el que, además de enunciar con claridad las tesis que se defienden, se especifique también los argumentos con que se defienden. Las propuestas serán evaluadas anónimamente por especialistas en diferentes áreas de conocimiento filosófico y la solución de las propuestas se hará de acuerdo con los informes emitidos por los especialistas en cuestión. Así pues, es necesario que el nombre del autor, la afiliación, el título de la propuesta y la dirección electrónica se incluyan en una página aparte. Se pide a todo aquel que presente una propuesta de contribución como ponente que indique su disponibilidad para participar como comentarista.

Para contribuir como comentarista
Para presentar una propuesta de contribución como comentarista se enviará un mensaje con el nombre, afiliación y dirección electrónica, donde se mencionarán las áreas en las que se está dispuesto a hacer de comentarista. Será conveniente incluir, además, un breve CV.

Presentación de propuestas de contribución
Las propuestas de contribución, como ponente o como comentarista, se han de enviar por correo electrónico a la dirección: 14tifUAB@gmail.com.

Calendario
Las propuestas de contribución, como ponente o como comentarista, deben enviarse antes del 26 de Septiembre de 2011. Se comunicará la aceptación o no aceptación de las propuestas de uno u otro tipo a finales de Octubre del 2011. Los ponentes deberán enviar el texto completo antes del 21 de Noviembre del 2011.

Organización
El XIV Taller de Investigación en Filosofía está organizado por Aldo Filomeno, Albert Solé y Marta Vidal bajo el auspicio de GRECC, y la colaboración de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Más información 
Más información en (http://www.ub.es/tif) o poniéndose en contacto con los organizadores en 14tifUAB@gmail.com

Nenhum comentário:

Pesquise artigos filosóficos na internet

Loading